Algemene voorwaarden

1. Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van Benlegal (KvK 88770915),  alsmede op de werkzaamheden van alle natuurlijke personen, rechtspersonen, hulppersonen en werknemers verbonden aan, werkend voor of werkend in opdracht van Benlegal. Alle voornoemde (rechts)personen kunnen zich jegens de wederpartijen op de volle werking van deze algemene voorwaarden beroepen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, ook de buitencontractuele, alsmede op alle aanbiedingen en offertes van Benlegal. 

2. Met wie ga je een overeenkomst aan?

Alle overeenkomsten van opdracht komen uitsluitend tot stand met Benlegal ook wanneer het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door anderen, werkzaam in, voor of ten behoeve van de organisatie van Benlegal, zal worden uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

3. Hoe zit het met aansprakelijkheid van Benlegal?

Iedere aansprakelijkheid van Benlegal is beperkt tot het bedrag waarop de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Benlegal in het betreffende geval uitkering geeft. Voor schade die niet valt onder de dekking van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering  is de aansprakelijkheid van Benlegal beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor in het betreffende dossier gedurende het laatste jaar facturen door Benlegal zijn verzonden, met een maximum van € 10.000,-. Voor indirecte schade en/of gevolgschade onder welke noemer dan ook is Benlegal nimmer aansprakelijk.

Benlegal is niet aansprakelijk voor een dataverlies en/of een inbreuk op de beveiliging van onder meer apparaten, netwerken, systemen, software, cloud-gegevens, gegevensregisters en databanken en/of andere verwerkingssystemen in de ruimste zin van het woord, die al dan niet per ongeluk of op onrechtmatige wijze ontstaat, al dan niet een interne oorzaak heeft en al dan niet leidt tot enige schade door onder meer de vernietiging, het verlies, het gebruik, de wijziging of de ongeoorloofde vestrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, een en ander ongeacht de oorzaak van voornoemd dataverlies en/of inbreuk en ongeacht het platform waar voornoemd dataverlies en/of inbreuk plaatsvindt.

4. Inschakelen derden

Benlegal is te allen tijde gerechtigd voor rekening en risico van de opdrachtgever derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Voor fouten of tekortkomingen van derden wordt iedere aansprakelijkheid van Benlegal uitgesloten. Benlegal is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen van in te schakelen derden – al dan niet ten behoeve van zichzelf – namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5. Inspanningsverbintenis

Uit verleende opdrachten ontstaan slechts inspanningsverbintenissen. Juridische werkzaamheden zien met name op het inschatten van risico’s, het beheersbaar maken van risico’s, het beperken van risico’s en het ongedaan maken van de gevolgen van risico’s die zich hebben geopenbaard. Alle risico’s en openbaringen daarvan zijn en blijven te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever. Benlegal en de ten behoeve van haar onderneming werkzame en/of ingeschakelde personen en rechtspersonen nemen nooit risico’s, of de gevolgen daarvan, voor hun rekening, gaan geen resultaatsverbintenissen aan en geven geen garanties af, zelfs niet als de uitleg van een bepaalde woordkeuze in enig geschrift van de gebruikers uitdrukkelijk of stilzwijgend daarop wijst, of lijkt te wijzen. Deze bepaling geldt nadrukkelijk ook voor de niet-juridische werkzaamheden die Benlegal uitvoert.

6. Vervallen vorderingsrecht/betwisting van de factuur

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen of moeten zijn. Indien dat tijdstip niet kan worden vastgesteld vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 24 maanden na de datum van de laatste declaratie in het dossier waarop de claim betrekking heeft. Bij gebreke van reclame binnen 14 dagen na factuurdatum of door betaling van de factuur vervalt enig beroep op eventuele betwisting van de factuur uit welken hoofde dan ook en staat instemming met de factuur vast. Betwisting laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

7. Termijn betalen facturen

De facturen van Benlegal dienen tijdig, dat is binnen 14 dagen na factuurdatum, te zijn voldaan. Na het verstrijken van 14 dagen treedt het verzuim zonder nadere ingebrekestelling in.

8. Buitengerechtelijke (incasso)kosten

Bij niet tijdige voldoening is de opdrachtgever een fixum aan buitengerechtelijke kosten van 15% van de hoofdsom verschuldigd, vermeerderd met een maandelijks bedrag van € 100,– aan administratiekosten. Daarenboven heeft Benlegal recht op vergoeding van de werkelijk door haar gemaakte incassokosten, vast te stellen aan de hand van de aan de incasso bestede tijd vermenigvuldigd met een bedrag van € 180,– per uur, te vermeerderen met btw en eventuele bijkomende werkelijke kosten (griffierechten, exploitkosten en dergelijke).

9. Zekerheid

Benlegal is gerechtigd te allen tijde van de opdrachtgever de betaling van een voorschot danwel zekerheid te verlangen en/of bij gebreke daarvan of ingeval van een dispuut, de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.

10. Algemene voorwaarden opdrachtgever

Indien de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht verwijst naar algemene voorwaarden dan wijst Benlegal deze voorwaarden nadrukkelijk van de hand en zijn slechts de algemene voorwaarden van Benlegal van toepassing.

11. Persoonsgegevens

Benlegal zal onder meer in het kader van de opdracht persoonsgegevens van de opdrachtgever en/of anderen verwerken. Benlegal hecht grote waarde aan de privacy van betrokkenen en de naleving van de AVG. Door middel van de privacyverklaring van Benlegal worden betrokkenen geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is te raadplegen op www.benlegal.nl en zal tevens op verzoek van de betrokkene schriftelijk worden toegezonden.

Indien er ten aanzien van bepaalde persoonsgegevens geen wettelijke bewaartermijn geldt, vernietigt Benlegal de persoonsgegevens na twee jaar, tenzij zij nog een belang kan hebben bij het langer bewaren van de persoonsgegevens.

12 Geheimhouding

Vanzelfsprekend zal Benlegal geheimhouding betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever. Dit tenzij verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of in het geval op Benlegal een wettelijke plicht tot bekendmaking rust of Benlegal gehouden is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken op grond van een rechterlijke uitspraak.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle werkzaamheden van Benlegal is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortkomend uit de werkzaamheden van Benlegal, inclusief beoordelingen van aansprakelijkheden, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in meerdere talen. In geval van geschil over de inhoud en/of strekking van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.